Voorwaarden

Voor alle onderdelen van Freelance.website gelden de voorwaarden van Freelance.website. De voorwaarden zijn opgedeeld in drie categorieën:

1. Freelance.website
2. Algemeen gedeelte voor iedere gebruiker van Freelance.website
3. Specifiek gedeelte voor opdrachtgevers op Freelance.website

1. Freelance.website

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere registratie op Freelance.website, aanbieding, offerte en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes
2.1 Freelance.website is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen een maand wordt bevestigd.
2.2 De in offertes vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Freelance.website zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Freelance.website het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Freelance.website aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Freelance.website worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Freelance.website zijn verstrekt, heeft Freelance.website het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Freelance.website is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Freelance.website is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Freelance.website kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Freelance.website de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractduur en uitvoeringstermijn
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Freelance.website zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Freelance.website de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Freelance.website daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
5.4 In afwijking van lid 3 zal Freelance.website geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Freelance.website kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding
6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt Freelance.website zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2 Alle door Freelance.website verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Freelance.website worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
7.3 Freelance.website behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging
8.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Freelance.website naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
9.1 De vorderingen van Freelance.website op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Freelance.website ter kennis gekomen omstandigheden Freelance.website goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen,
 • indien Freelance.website de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

9.2 In de hierboven genoemde gevallen is Freelance.website bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Freelance.website schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken en klachttermijnen
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden digitaal via e-mail te worden gemeld aan Freelance.website.
10.2 Indien een klacht gegrond is zal Freelance.website de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 11. Honorarium
11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 en 4 van dit artikel.
11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief btw, reisuren, reis- en verblijfskosten.
11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Freelance.website, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
11.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw, reisuren, reis- en verblijfskosten.

Artikel 12. Betaling
12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim, de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd.
12.2 Blijft een betaling, ondanks aanmaningen, achterwege, dan zal Freelance.website de diensten van de opdrachtgever die verbonden zijn aan andere partijen, omwille van de financiële lasten, direct beëindigen. Voor de hieruit voortvloeiende nadelige of irreparabele gevolgen is Freelance.website niet aansprakelijk.
12.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Gemaakte kosten
13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14. Overmacht
14.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Freelance.website opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Freelance.website niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.2 Indien Freelance.website bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Freelance.website gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Toepasselijk recht, vindplaats en wijziging voorwaarden
15.1 Op elke overeenkomst tussen Freelance.website en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
15.4 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Freelance.website aangepast worden. Freelance.website adviseert daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 16. Beëindiging van de diensten
16.1 Zonder opgave van redenen behoudt Freelance.website zich het recht om alle aangeboden diensten te beëindigen. Hiervoor dient een opzegtermijn van tenminste een maand in acht genomen te worden waarna alle overeenkomsten, betaalde toegangsrechten of lidmaatschappen zonder enige nadelige consequentie of vergoeding kunnen worden beëindigd.

2. Algemeen gedeelte voor iedere gebruiker van Freelance.website

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van websites die eigendom en onderdeel zijn van Freelance.website. Het gebruik van Freelance.website betekent dat u deze voorwaarden accepteert.

Artikel 17. Inhoud Freelance.website
17.1 Freelance.website heeft de inhoud van deze websites met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
17.2 Alle informatie op Freelance.website met betrekking tot de aangeboden diensten is echter afkomstig van derden (de diverse opdrachtgevers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, correctheid en volledigheid van deze informatie. Freelance.website draagt voor de inhoud van de door derden geplaatste content geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 18. Overeenkomst
18.1 Freelance.website probeert aanbieders en vragers van verschillende diensten tot elkaar te brengen en is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen aanbieder en vrager door gebruikmaking van Freelance.website.

Artikel 19. Gegevens
19.1 Indien u gebruik wenst te maken van Freelance.website, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voor zover van toepassing, uw e-mailadres en zover relevant, uw naam, adres, postcode, Kamer van Koophandel nummer e.d. volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van Freelance.website. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
19.2 Voor het goed functioneren van de website verzamelt Freelance.website informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Freelance.website onderdelen van de websites en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Freelance.website wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd. Omdat de medewerkers en eigenaars van Freelance.website dit voor zichzelf ook wensen, respecteert Freelance.website ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Freelance.website.
19.3 Freelance.website levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers. U machtigt Freelance.website uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van Freelance.website rede toe is.
19.4 Freelance.website verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een link of banner). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende website. Freelance.website heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt u onder de privacyregels van de desbetreffende dienstverlener. Freelance.website heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
19.5 Indien u niet wenst dat Freelance.website het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij u met klem geen gebruik te maken van Freelance.website.

Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten
20.1 De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot Freelance.website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Freelance.website, haar licentiegevers en/of opdrachtgevers.
20.2 Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste content worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (opdrachtgever) om actie te ondernemen richting de schender van zijn of haar rechten. Freelance.website staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.
20.3 Het is u niet toegestaan om Freelance.website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 21. Spam/harvesten
21.1 Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via Freelance.website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

 • een opdrachtgever (ongevraagde) e-mail te zenden, althans e-mail waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard,
 • een opdrachtgever (ongevraagde) e-mail te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene,
 • e-mailadressen van gebruikers en/of opdrachtgevers van Freelance.website te verzamelen om welke reden dan ook.

Artikel 22. Uitsluiting
22.1 Freelance.website behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van Freelance.website indien u op enige wijze handelt in strijd met deze voorwaarden, onverminderd het recht van Freelance.website om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 23. Garantie
23.1 Freelance.website garandeert niet:

 • dat de content op Freelance.website juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden diensten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn,
 • dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren,
 • dat de website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten,
 • dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken (hacken), waardoor de mogelijkheid bestaat dat de aangeboden dienst, voor korte of langere periode, niet langer naar behoren functioneert of dat de overeenkomst vroegtijdig voor de verlengperiode zal worden beëindigd zonder recht op compensatie.

Artikel 24. Aansprakelijkheid
24.1 Freelance.website sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Freelance.website. Meer in het bijzonder zal Freelance.website in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste content,
 • de onmogelijkheid de website te gebruiken,
 • het niet voldoen van een dienst die wordt aangeboden op de website aan de specificaties zoals gemeld op de website,
 • het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is,
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Freelance.website door een derde,
 • handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van Freelance.website,
 • de controle van een geverifieerde webpagina of authentiek profiel door Freelance.website van een geregistreerde onderneming waaruit voorkomt dat de gegevens zoals het Kamer van Koophandel nummer of betalings- of bankgegevens onjuist of gefalsificeerd blijkt te zijn.

24.2 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Freelance.website of haar ondergeschikten.
24.3 Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van content wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 31.

Artikel 25. Vrijwaring
25.1 U vrijwaart Freelance.website volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van Freelance.website.

Artikel 26. Verwijzingen
26.1 Freelance.website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een link of banner) naar de websites van derden. Freelance.website heeft geen zeggenschap over deze websites. Freelance.website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 27. Beveiliging
27.1 Freelance.website spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Freelance.website legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 28. Diversen
28.1 Indien en voor zover enige bepaling van de voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Freelance.website zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Specifiek gedeelte voor opdrachtgevers op Freelance.website

De in deze categorie vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van categorie 1 en categorie 2, van toepassing indien u ook opdrachten wenst te plaatsen op Freelance.website.

Artikel 29. Inhoud website
29.1 Iedere opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem aangeboden dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een opdracht geeft u Freelance.website toestemming de informatie over de betreffende dienst te plaatsen.
29.2 Het is uitdrukkelijk verboden opdrachten te plaatsen op Freelance.website op een andere wijze dan beschreven is op Freelance.website.
29.3 Freelance.website behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van opdrachten in te korten of te wijzigen.
29.4 Freelance.website behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te verwijderen van Freelance.website. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

 • de betreffende opdrachten zijn in een ‘verkeerde’ categorie geplaatst,
 • de opdrachten zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven,
 • de betreffende opdracht maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden,
 • de betreffende opdracht zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden,
 • de betreffende opdracht en/of de inhoud van de opdracht bevat discriminerende uitingen, porno materiaal of is anderszins onrechtmatig,
 • opdrachten die anderszins naar de mening van Freelance.website aanstootgevend zijn,
 • er bestaat een vermoeden dat het illegale opdrachten betreft,
 • de opdracht heeft als doel het direct of indirect promoten van een onderneming met personeel,
 • opdrachten waarvan de betaling is uitgebleven.

29.5 U vrijwaart Freelance.website tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw opdracht inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 30. Betaling
30.1 Indien van toepassing bent u verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens Freelance.website na te komen.
30.2 Een betaalde opdracht wordt geplaatst op Freelance.website nadat de opdrachtgever de betaalprocedure zoals vermeld op Freelance.website juist heeft doorlopen en Freelance.website hiervan bericht heeft ontvangen.
30.3 Freelance.website zal opdrachten, voor plaatsing en betaling, waar mogelijk handmatig op juistheid controleren. Indien op enig moment blijkt dat de opdracht strijdig is met deze voorwaarden is Freelance.website gerechtigd de opdracht per direct te verwijderen. Restitutie van de reeds aan Freelance.website gedane betaling inzake de opdracht vindt niet plaats.
30.4 Indien Freelance.website genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk door de opdrachtgever aan Freelance.website worden vergoed.
30.5 Freelance.website is gerechtigd om de opdrachtgever per direct uit te sluiten van gebruik van Freelance.website indien opdrachtgever in strijd handelt met de betaalprocedure van Freelance.website.

Artikel 31. Aansprakelijkheid
31.1 De totale aansprakelijkheid van Freelance.website voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat u voor deze plaatsing heeft betaald aan Freelance.website. Freelance.website is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens van en via Freelance.website.

Artikel 32. Adverteren
32.1 De genoemde aantal gemiddelde vertoningen voor het digitaal adverteren met banners kan afwijken en per periode anders uitkomen dan aangegeven. Freelance.website vrijwaart zich van alle genoemde aantal gemiddelde vertoningen en geeft geen compensatie in de vorm van kosteloze verlenging of terugbetaling.